May 2013

Shek Kep Mei Mosaic Tile Wall

Hong Kong Housing Authority